uklanjanje gvožđa

Uklanjanje gvožđa, mangana, uklanjanje arsena, amonijaka

Uklanjanje gvožđa i mangana iz vode

Uklanjanje gvožđa iz vode je jedna od najčešćih oeracija pri popravku kvaliteta bunarskih voda. Od mutne vode za piće do narandžasto-braon naslaga po WC šoljama, lavaboima, kadama, sudoperama, gvožđe ostavlja tragove, obojenja i neprijatan ukus vode.

Gvožđe u vodi pravi velike probleme u industriji, pa ga je zbog toga veoma bitno ukloniti, čak i kada su manji sadržaji gvožđa u pitanju.

Kako gvožđe u vodi nanosi štetu?

Gvožđe će se hvatati na zidove cevovoda, a naslage koje godinama nastaju će smanjivati poprečni presek, smanjivati pritisak vode u instalaciji. Voda sa povećanim sadržajem gvožđa pokvariće ukus prilikom kuvanja kafe, čaja, supe i ostavljati blago narandžaste tragove na svim elementima u kontaktu sa vodom. Čak i u manjim koncentracijama gvožđe u vodi može praviti konstantne i veoma iritantne probleme.

Uređaji u kontaktu sa gvožđem u vodi

Bilo koji uređaj koji je priključen na vodu sa povećanim sadržajem gvožđa neminivno će vremenom biti oštećen zbog stvaranja naslaga gvožđa u njemu. Visok sadržaj gvožđa može vremenom uništiti i jonoizmenjivačku masu u omekšivačima vode. Braonkasto-narandžasti tragovi će se pojavljivati na WC šoljama, lavaboima, slavinama...

Kade i tuš kabine će veoma brzo izgubiti svoj sjaj i boju. Čak i posuđe i veš koji se peru u vodi sa povećanim sadržajem gvožđa vremenom će izgubiti sjaj i boju i dobiti blago crvenkastu nijansu.

Voda za piće sa povećanim sadržajem gvožđa i mangana

Gvožđe u vodi ostavlja metalni ukus u ustima, a ni vizuelno ne deluje primamljivo za piće zbog stvaranja mutnoće i taloga gvožđa u čaši. Takođe vodi daje i oštar i prepoznatljiv metalni miris.

Mangan u vodi ima slične efekte, ali su talozi sivkaste boje.

To znači da će bunarska voda, zavisno od forme i koncentracije gvožđa u vodi prilikom točenja biti braon, crvena, narandžasta, žuta. Bilo koji napitak koji se sprema sa ovakvom vodom (čaj, kafa, sokovi) će takođe imati taj prepoznatljiv metalni ukus. Čak i kuvanje testa ili povrća u vodi sa povećanim sadržajem gvožđa, će im promeniti pravu, prirodnu boju i dati taj metalni ukus.

Uklanjanje gvožđa iz vode rešava sve ove probleme.

Naslage gvožđa u instalacijama

Kako se gvožđe u vodi polako lepi i taloži za zidove cevi, polako smanjuje presek instalacije i pravi sve veći otpor protoku vode. Ovo smanjuje pritisak vode u instalaciji, smanjuje efikasnost svih uređaja povezanih na instalaciju. Gvožđevite bakterije pogotovo mogu da prouzrokuju začepljenja. One ostavljaju gusti, ljigavi, braon talog koji se lepi po cevovodu i osim smanjenja poprečnog preseka cevi i smanjenja pritiska vode, obezbeđuju idealne uslove za razvoj drugih bakterija. Svaki uređaj povezan na ovakvu vodu će imati smanjenu radnu efikasnosti i radni vek.

uklanjanje gvožđa iz vode

Koža i kosa pri pranju sa vodom sa povećanim sadržajem gvožđa

Kao što voda sa povećanim sadržajem gvožđa ostavlja tragove na posuđu i sanitarijama, tako ostavlja tragove i na koži. Tuširanje sa ovakvom vodom može da prouzrokuje obojenje kose i oštećen izgled. Kupanje u ovakvoj vodi može dati koži crvenkastu nijansu.

Da li je gvožđe u vodi opasno?

Gvožđe u vodi nema zdravstvene nuspojave po ljudski organizam. Gvožđe najviše utiče estetski, kozmetički, daje neprijatan ukus i naslage smanjujući komfor života u Vašem domaćinstvu.

Tipovi gvožđa u vodi - nerastvoreno gvožđe

Gvožđe u vodi može da bude u formi fero i feri jona. Fero forma je kada je gvožđe rastvoreno u vodi, a feri forma je kada je gvožđe u nerastvornoj formi, odnosno u obliku taloga.

Uklanjanje nerastvorenog gvožđa iz vode

Kako postoje različite forme gvožđa u vodi, različite količine gvožđa u vodi tako je i odabir tehnologije za uklanjanje gvožđa veoma važan kako bi sve dugoročno funkcionisalo.

Mehanički filteri za vodu

Mehanički filteri za vodu mogu ukloniti gvožđe koje se već istaložilo u vodi. Filter kućišta sa filter ulošcima različitih poroziteta efikasno mogu ukloniti mehaničke nečistoće u vodi, kao i već istaloženo gvožđe. Gvožđe koje je rastvoreno u vodi ne može biti ukonjeno mehaničkim filterima i njima neće biti rešen problem ostajanja tragova na sanitarijama, kao ni metalni ukus vode.

Tipovi gvožđa u vodi - rastvoreno gvožđe

Kada je rastvoreno gvožđe u vodi u pitanju ono se prilikom točenja uopšte ne primećuje i voda je sasvim bistra. Tek kada je voda izložena atmosferskim uslovima i dođe do oksidacije gvožđa, ono prelazi u nerastvornu formu, odnosno pojavu taloga. Iako rastvoreno gvožđe nije odmah vidljivo ono i dalje stvara naslage gvožđa i daje metalni ukus vodi. Rastvoreno gvožđe se najčešće nalazi u dubljim bunarima i vodama sa manim sadržajem rastvorenog kiseonika.

Uklanjanje rastvorenog gvožđa iz vode

Omekšivači vode

Omekšivači vode mogu efikasno ukloniti rastvoreno gvožđe u vodi kada su manje koncentracije u pitanju. Osnovna namena omekšivača vode je uklanjanje kamenca, proces zamene natrijumovih jona pozitivno naelektrisanim jonima iz vode, kao kalcijum i magnezijum. Kako je i gvožđe pozitivno naelektrisan katjon i on će biti zamenjen jonom natrijuma, a vezan na jonoizmenjivačku masu. Ipak, ukoliko su u pitanju veće koncentracije gvožđa, ono može oštetiti omekšivačku jonoizmenjivačku ispunu.

gvožđe u vodi

Uređaji sa Greensand ispunom

Jedan od najefikasnijih načina uklanjanja rastvorenog gvožđa iz vode je njegovo prevođenje u nerastvornu formu i filtriranje nastalih taloga. Ispuna Greensand u kontaktu sa gvožđem i manganom ih oksidiše i prevodi u nerastvornu formu. Nerastvorna forma gvožđa i mangana se zatim zadržava na ispuni i voda je oslobođena gvožđa. Uređaji sa Greensand ispunom mogu raditi na dva načina, a odgovarajući se bira na osnovu koncentracije, uslova rada, itd... Greensand ispuna zahteva periodičnu regeneraciju ili kontinualno doziranje nekog oksidacionog sredstva.

Uređaji za uklanjanje gvožđa iz vode – deferizatori

Deferizatori su uređaji za uklanjanje gvožđa iz vode, koji u većim količinama mogu vrlo negativno uticati na mnoge tehnološke procese posebno u prehrambenoj industriji, tekstilnoj industriji, u kotlarnicama, autopraonicama i sl. ili učiniti vodu vrlo neprijatnom za piće.

Deferizatori pored gvožđa iz vode mogu da uklanjanju u mangan, amonijak, arsen, a neke specijalne mase mogu ujedno i da omekšavaju vodu.

Uklanjanje gvožđa iz vode ne mora biti problem. Odgovarajućim izborom sistema za uklanjanje gvožđa, svi problemi vezani za nastajanje taloga gvožđa mogu biti lako rešeni.

Deferizatore proizvodimo od najkvalitetnijih komponenata sa automatskim upravljačkim ventilima Autotrol ili Clack. Potpuno su automatski i njihovim radom upravlja mikroprocesorski kontroler.

Princip rada deferizatora

Deferizatori su punjeni specijalnom katalitičko-filterskom masom koja katalitički oksidiše rastvoreno gvožđe u formu nerastvornog hidroksida, kao i mangan u formu njegovog nerastvornog oksida i jednostavno ih otfiltrira na sebi.

Ukoliko voda sadrži dovoljnu količinu rastvorenog kiseonika tada se bira ispuna filtera sa kojom se voda jednostavno filtrira na deferizatoru i pri tome se iz nje uklanja gvožđe i mangan.

Ukoliko voda ne sadrži dovoljno rastvorenog kiseonika (što je obično slučaj kod voda iz dubokih bunara) moguća su dva načina rada deferizatora. Jedan način je da se dodaje neko oksidaciono sredstvo kao što je npr. kalijum-permanganat ili neki oblik hlora. Sredstvo se dodaje odgovarajućom dozir pumpom spregnutom sa meračem protoka kako bi se održala ista koncentracija bez obzira na promene protoka. Drugi način je da se periodično vrši regeneracija katalitičko filterske ispune propuštanjem nekog oksidacionog sredstva kroz ispunu deferizatora.

Periodičnim povratnim ispiranjem otfiltrirani talozi se jednostavno izbacuju iz deferizatora što uz visoku efikasnost, čini eksploatacione troškove sasvim zanemarljivim. Proizvode se za sve kapacitete sa potpuno automatskim upravljanjem.

Uklanjanje arsena i vodoniksulfida iz vode

Pored uklanjanja gvožđa i mangana, deferizatorima se veoma efikasno može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S), koji već u izuzetno maloj količini daje vodi neprijatan miris na pokvareno jaje.