Reverzna osmoza (revers osmoza) u industriji i njena primena

Reverzna osmoza

Reverzna osmoza je savremena tehnologija prečišćavanja vode koja nalazi upotrebu u raznim industrijama, uključujući industriju hrane i pića, proizvodnju farmaceutskih proizvoda, proizvodnju AdBlue, na samouslužnim i automatskim auto praonama i na još mnogo mesta gde god je potrebna demineralizovana voda izuzetno visokog kvaliteta.

Mnoge proizvodnje i procesi su nazamislivi bez kvalitetne demineralizovane vode i sistema za reverznu osmozu.

Reverzna osmoza (RO) je veoma efikasan metod za uklanjanje rastvorenih soli, minerala i drugih nečistoća iz vode, što ga čini pogodnim za veoma širok spektar primena.

omekšivači vode COMPACT
Reverzna osmoza u proizvodnji craft piva

Kako funkcioniše reverzna osmoza

Osnovni elemenat uređaja za reverznu osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmotska membrana (RO membrana) smeštena u svoje kućište.

Membrana za reverznu osmozu je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Najčešće korišćeni tip membrane je tzv. "spiralno" motana membrana.

Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu za reverznu osmozu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat.

Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje u kanalizacioni odvod.

Industrijski sistemi reverzne osmoze obično za svoj rad zahtevaju dgovarajući predtretman, ali i post tretman ukoliko je potrebna voda veoma visokog kvaliteta.

Primena reverzne osmoze

Reverzna osmoza (RO) je membranski separacioni proces koji se koristi za uklanjanje rastovenih soli i minerala iz vode. To je efikasan metod za prečišćavanje vode i nalazi široku upotrebu u raznim oblastima industrije, pa i domaćinstvima.

Tretman vode za piće

Zavisno od kvaliteta vode, ponekad je reverzna osmoza neizbežna i u pripremi vode za piće, pogotovo kada je u vodi povišen sadržaj natrijuma.

Reverzna osmoza se najčešće koristi u kućnim sistemima za filtriranje vode za piće kako bi se obezbedila čista i bezbedna voda za piće.

Kako je reverzna osmoza je veoma efikasan oblik filtracije vode, veoma često se urešaji za reverznu osmozu mogu naći i u domaćinstvima.

omekšivači vode COMPACT
Reverzna osmoza je prisutna i u domaćinstvima

Reverzna osmoza koristi polupropusnu membranu za uklanjanje rastvorenih soli i minerala, bakterija i drugih nečistoća. To je čini idealnim načinom za prečišćavanje manjih količina vode za piće u domaćinstvima.

U domaćinstvima se najčešće postavljaju petostepeni uređaji na principu reverzne osmoze za poboljšanje kvaliteta vode za piće na jednom točećem mestu.

Više detalja o uređajima na principu reverzne osmoze za prečišćavanje vode za piće u domaćinstvima možete videti na linku ispod.

Reverzna osmoza - TSRO-50 za pripremu vode za piće

Industrijski procesi

Reverzna osmoza se najčešće koristi u industrijskim procesima za hemijsku pripremu vode.

Na primer, koristi se u proizvodnji poluprovodnika za uklanjanje rastvorenih soli iz vode koja se dalje koristi u procesu proizvodnje.

Veoma često ima primenu u industriji hrane i pića za tretman vode za upotrebu u proizvodnji različitih proizvoda.

omekšivači vode COMPACT
Reverzna osmoza je važan elemenat samouslužnih auto praonica

Proizvodnja koja ne može bez sistema za sistema za tretman vode na principu reverzne osmoze je proizvodnja AdBlue tečnosti koja je u stvari rastvor uree visokog stepena čistoće i mora biti konstantnog nivoa kvaliteta koji se postiže strogim zahtevima po pitanju kvaliteta vode.

omekšivači vode COMPACT
Reverzna osmoza za potrebe napajanja kotla

Samouslužne i automatske auto praonice ne mogu da funkcionišu bez demineralizovane vode konstantnog kvaliteta.

Reverzna osmoza u medicini i farmaciji

Reverzna osmoza se takođe koristi i u medicinskim aplikacijama za prečišćavanje vode za upotrebu u mašinama za dijalizu i drugoj medicinskoj opremi.

Pored toga, reverzna osmoza se koristi za prečišćavanje vode za upotrebu u proizvodnji farmaceutskih i drugih medicinskih proizvoda.

omekšivači vode COMPACT
Reverzna osmoza za potrebe industrije

Prednosti reverzne osmoze

- RO uređaj daje kontinualno prečišćenu vodu istog kvaliteta, dok se kvalitet DI vode postepeno pogoršava zasićenjem jonoizmenjivačkih masa i približavanjem kraju radnog ciklusa.

- Hemikalije za regeneraciju opterećuju cenu proizvedene DI vode.

- DI koristi dve izuzetno agresivne hemikalije sonu kiselinu (HCl) i natrijum hidroksid (NaOH) koje zahtevaju specijalno rukovanje i skladištenje.

- Isparenja rastvora sone kiseline i natrijum hidroksida mogu delovati veoma štetno na  ljudsko zdravlje i opremu u prostoru gde se uređaj nalazi.

- RO uređaj ima kontinualno oticanje koncentrata koji u glavnom ne zahteva nikakav tretman pre ispuštanja u kanalizaciju. Kod DI se tokom regeneracije otpadna voda mora sakupljati u tzv. neutralizacionu kadu. Nakon završene regeneracije mora se izvršiti neutralizacija otpadne vode, a kako je u njoj veoma velika koncentracija soli vrlo često su potrebna velika razblaženja pre ispuštanja u neki recipient što onda znatno pogoršava stepen iskorišćenja.

- Za razliku od DI, RO membrane uklanjaju viruse, bakterije, alge, pirogene materije i suspendovane čestice. Pirogene materije su toksične supstance, a predstavljaju proizvode matabolizma mikroorganizama kao i produkte njihovog raspadanja.

- RO uređaj je u startu skuplji, ali su mu obično eksploatacioni troškovi niži.

- Potrošnja električne energije je kod RO uređaja je veća nego kod DI.

- Iskorišćenje vode je kod DI bolje nego kod RO. Uobičajeno iskorišćenje vode kod RO uređaja je oko 60 – 70 %, dok je kod DI oko 85 - 90 %.


Demineralizovana voda

Demineralizovana voda, takođe poznata kao dejonizovana voda, je voda iz koje uklonjene rastvorene soli i minerali kroz proces jonske izmene, destilacije ili reverzne osmoze.

Upotreba demineralizovane vode

Demineralizovana voda se koristi u širokom spektru industrija i aplikacija, uključujući:

Farmaceutska proizvodnja: Demineralizovana voda se često koristi u proizvodnji farmaceutskih proizvoda jer ne sadrži nečistoće koje bi potencijalno mogle da naškode finalnom proizvodu.

Kozmetička industrija: U kozmetičkoj industriji, demineralizovana voda se koristi kao sastojak u raznim proizvodima jer ne sadrži nečistoće i ne sadrži minerale koji bi potencijalno mogli da izazovu iritaciju kože.

Proizvodnja elektronike: U elektronskoj industriji, demineralizovana voda se koristi za čišćenje i hlađenje elektronskih komponenti, pošto odsustvo minerala pomaže u sprečavanju korozije.

Industrijski procesi: Demineralizovana voda se takođe koristi u brojnim industrijskim procesima, kao što je lasersko sečenje, jer odsustvo minerala pomaže u sprečavanju korozije i produžava vek trajanja opreme.

Kako se dobija demineralizovana voda?

Postoji nekoliko načina za dobijanje demineralizovane vode:

Jonska izmena

Jonska izmena za dobijanje demineralizovane vode se zasniva na klasičnim linijama za demineralizaciju vode.

linija za demineralizaciju vode
Klasična linija za demineralizaciju vode sa katjonskom i anjonskom kolonom

Ovi sistemi se najčešće sastoje iz katjonske i anjonske kolone, a često kao dodatak imaju u tzv. MB kolonu za dodatno poliranje demineralizovane vode.

linija za demineralizaciju vode
Šema duplex automatske linije za demineralizaciju vode

Više o klasičnim demineralizatorima vode možete pročitati ovde.

Destilacija

U ovom procesu voda dovodi do ključanja, a para se sakuplja i kondenzuje, ostavljajući za sobom nečistoće, rastvorene soli i minerale. Ova metoda dobijanja vode se smatra jednim od najčistijih dostupnih oblika demineralizovane vode.

Reverzna osmoza

Kod reverzne osmoze napojna voda pod povišenim pritiskom prolazi kroz polupropusnu membranu gde se zadržavaju najveći deo rastvorenih soli i minerala.

Dobijanje demneralizovane vode reverznom osmozom je najuobičajeniji način u industrijskoj primeni, a često se reverzna osmoza upotrebljava i u domaćinstvima za prečišćavanje vode za piće.

Uređaji za reverznu osmozu serije TSRO

Našim uređajima za revers osmozu (RO) od bunarske ili vodovodne vode proizvodimo vodu iz koje je uklonjeno oko 95% rastvorenih soli za razne potrebe u industriji, medicini, farmaciji, poljoprivredi, itd...

Kapaciteti RO uređaja koje proizvodimo su od 75 l/h, pa do nekoliko desetina m3/h. Još veći protoci postižu se paralelnim radom dva ili više sistema.

Svaki RO uređaj serije TSRO sadrži sledeće elemente:

- pre svega odgovarajući predtretman. Na osnovu analize vode određuje se odgovarajući predtretman RO uređaja kako bi se obezbedio što duži radni vek RO membrana.

- ulazni filter finoće 5 μm

- višestepenu centrifugalnu pumpu holandskog proizvođača DP pumps (KSB grupacija)

- Siemens Logo PLC kontroler za potpuno automatsko upravljanje radom uređaja

- merače protoka permeata i koncentrata, a kod RO uređaja većih kapaciteta i merač protoka recirkulacije

- prekidač niskog ulaznog pritiska za zaštitu pumpe

- prekidač visokog pritiska u vodu permeata ili plovak u rezervoaru za zaustavljanje i pokretanje rada uređaja

- startno ispiranje kako bi se iz RO uređaja voda puštala tek kada se dostigne podešena granična provodnost na konduktometru

- završno ispiranje kako bi smanjila koncentracija soli u kućištu membrana

- četiri elektromagnetna ventila: glavni ulazni za napajanje RO uređaja, izlazni koji propušta vodu provodnosti ispod podešene granične vrednosti, ispirni na vodu permeata za startno i završno ispiranje i ispirni na vodu koncentrata, takođe za startno i završno ispiranje

- periodično ispiranje - vremenski određeno ispiranje nakon dugog stajanja uređaja

- CIP priključci

- PVC instalacija

- manometri za praćenje pritisaka u sistemu

- frekventna regulacija kod RO uređaja većih kapaciteta (preko 1000 l/h)

- prohromski stalak sa podešavajućim nožicama sa gumenom podlogom

Lista referenci uređaja na principu reverzne osmoze

ZF Pančevo: reverzna osmoza kapaciteta 2000 l/h za rashladni sistem
ADECO Novi Sad: reverzna osmoza kapaciteta 6000 l/h za vodo za proizvodnju AdBlue tečnosti
DTD ribarstvo Bački Jarak: reverzna osmoza kapaciteta 3000 l/h za vodu za napajanje kotla
PTM Šabac: više sistema reverzne osmoze kapaciteta 50 do 250 l/h za vodu za medicinske potrebe
INTERCOM Subotica: reverzne osmoza kapaciteta 250 l/h
Jugopolimer Bečej: reverzna osmoza kapaciteta 500 l/h
Simons Novi Sad: više sistema kapaciteta 500 l/h za vodu za auto praone
UNICO stil Grocka: više sistema kapaciteta 500 l/h za vodu za auto praone
MASTERPLAST YU Subotica: reverzna osmoza kapaciteta 500 l/h za vodu za održavanje vlažnosti
SIGMA Kula: više sistema reverzne osmoze kapaciteta 500 l/h
PHI academy Ratkovo: reverzna osmoza kapaciteta 500 l/h za vodu za piće
GENEZA Kanjiža: reverzna osmoza kapaciteta 1000 l/h za vodu napajanje kotla
LHS WASH Subotica: reverzna osmoza kapaciteta 500 l/h za vodu za potrebe auto praone
TOP STAR Zrenjanin: reverzna osmoza kapaciteta 250 l/h za vodu za potrebe proizvodnje
EURO PETROL Subotica: reverzna osmoza kapaciteta 500 l/h
FUTURA Feketić: reverzna osmoza kapaciteta 2000 l/h za vodu za potrebe proizvodnje
AURA Niš: reverzna osmoza kapaciteta 250 l/h za vodu za proizvodnju kozmetičkih preparata
EP BELT Loznica: 2000 l/h