Revers osmoza - industrijski uređaji na principu reverzne osmoze

Osnovni elemenat uređaja za revers osmozu je tzv. RO modul. Čini ga revers osmotska membrana (RO membrana) smeštena u svoje kućište. Membrana je proizvedena od specijalnih materijala kroz koji mogu prođu mali molekuli, dok je prolaz većim molekulima nemoguć. Na slici je prikazan danas najčešće korišćeni tip membrane tzv. "spiralno" motana membrana. Voda struji površinom membrane pod visokim pritiskom, kroz membranu prolaze molekuli vode koji se sakupljaju u kolektoru permeata koji razdvaja dve membrane i prolaskom kroz kolektor stižu do perforirane centralne cevi kojom napuštaju RO modul. Ovaj deo čiste vode se naziva permeat. Molekuli rastvorenih soli se koncentrišu u delu vode koja struji površinom membrane i taj deo se izvodi iz modula kao tzv. koncentrat, koji se odbacuje.

Prednosti revers osmoze (RO) u odnosu na demineralizaciju (DI)

- RO uređaj daje kontinualno prečišćenu vodu istog kvaliteta, dok se kvalitet DI vode postepeno pogoršava zasićenjem jonoizmenjivačkih masa i približavanjem kraju radnog ciklusa.
- Hemikalije za regeneraciju opterećuju cenu proizvedene DI vode.
- DI koristi dve izuzetno agresivne hemikalije sonu kiselinu (HCl) i natrijum hidroksid (NaOH) koje zahtevaju specijalno rukovanje i skladištenje.
- Isparenja rastvora sone kiseline i natrijum hidroksida mogu delovati veoma štetno na  ljudsko zdravlje i opremu u prostoru gde se uređaj nalazi.
- RO uređaj ima kontinualno oticanje koncentrata koji u glavnom ne zahteva nikakav tretman pre ispuštanja u kanalizaciju. Kod DI se tokom regeneracije otpadna voda mora sakupljati u tzv. neutralizacionu kadu. Nakon završene regeneracije mora se izvršiti neutralizacija otpadne vode, a kako je u njoj veoma velika koncentracija soli vrlo često su potrebna velika razblaženja pre ispuštanja u neki recipient što onda znatno pogoršava stepen iskorišćenja.
- Za razliku od DI, RO membrane uklanjaju viruse, bakterije, alge, pirogene materije i suspendovane čestice. Pirogene materije su toksične supstance, a predstavljaju proizvode matabolizma mikroorganizama kao i produkte njihovog raspadanja.
- RO uređaj je u startu skuplji, ali su mu obično eksploatacioni troškovi niži.
- Potrošnja električne energije je kod RO uređaja je osetno veća nego kod DI.
- Iskorišćenje vode je kod DI bolje nego kod RO. Uobičajeno iskorišćenje vode kod RO uređaja je oko 60 – 70 %, dok je kod DI oko 85 - 90 %.


Uređaji za revers osmozu TSRO

Našim uređajima za revers osmozu (RO) od bunarske ili vodovodne vode proizvodimo vodu iz koje je uklonjeno oko 95% rastvorenih soli za razne potrebe u industriji, medicini, farmaciji, poljoprivredi, itd...

Kapaciteti RO uređaja koje proizvodimo su od 75 l/h, pa do nekoliko desetina m3/h. Još veći protoci postižu se paralelnim radom dva ili više sistema.

Svaki RO uređaj serije TSRO sadrži sledeće elemente:

- pre svega odgovarajući predtretman. Na osnovu analize vode određuje se odgovarajući predtretman RO uređaja kako bi se obezbedio što duži radni vek RO membrana.
- ulazni filter finoće 5 μm
- višestepenu centrifugalnu pumpu holandskog proizvođača DP pumps (KSB grupacija)
- digitalni konduktometar mernog opsega 0 - 150 μS i sa podešavanjem granične provodnosti 0 - 50 μS
- Siemens Logo PLC kontroler za potpuno automatsko upravljanje radom uređaja
- merače protoka permeata i koncentrata, a kod RO uređaja većih kapaciteta i merač protoka recirkulacije
- prekidač niskog ulaznog pritiska za zaštitu pumpe
- prekidač visokog pritiska u vodu permeata ili plovak u rezervoaru za zaustavljanje i pokretanje rada uređaja
- startno ispiranje kako bi se iz RO uređaja voda puštala tek kada se dostigne podešena granična provodnost na konduktometru
- završno ispiranje kako bi smanjila koncentracija soli u kućištu membrana
- četiri elektromagnetna ventila: glavni ulazni za napajanje RO uređaja, izlazni koji propušta vodu provodnosti ispod podešene granične vrednosti, ispirni na vodu permeata za startno i završno ispiranje i ispirni na vodu koncentrata, takođe za startno i završno ispiranje
- periodično ispiranje - vremenski određeno ispiranje nakon dugog stajanja uređaja
- CIP priključci
- PVC instalacija
- manometri za praćenje pritisaka u sistemu
- frekventna regulacija kod RO uređaja većih kapaciteta (>1000 l/h)
- prohromski stalak sa podešavajućim nožicama sa gumenom podlogom


Lista referenci

IMLEK - Mlekara Subotica: RO sistem 6000 l/h
Casa di Moda d.o.o. Jagodina: RO uređaj kapaciteta 500 l/h
Rotografika d.o.o. Subotica: 3 RO sistema kapaciteta 250, 500 i 1000 l/h
Londessa d.o.o. Čačak: RO uređaj kapaciteta 2000 l/h
Norma Group Subotica: RO uređaj kapaciteta 2000 l/h
Dogma brewery Beograd: RO uređaj kapaciteta 500 l/h
Piramida 72 d.o.o. Šabac: 2 RO sistema kapaciteta 1500 l/h i 2000 l/h
Beohemija d.o.o. Zrenjanin: 2 RO sistema kapaciteta 6000 l/h i 5000 l/h
Grundfos Inđija: RO sistem kapaciteta 6000 l/h
Dahlia d.o.o. Beograd: 3 RO sistema, jedan kapaciteta 1500 i dva kapaciteta po 3000 l/h
Tecon sistem d.o.o. Beograd: više RO sistema kapaciteta 250 do 1000 l/h
Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica: RO sistem kapaciteta 30 m3/h
ART vista d.o.o. Novi Sad (bioskop Arena): RO sistem kapaciteta 180 l/h
Biofor d.o.o. Beograd: 2 RO sistema kapaciteta 100 l/h
NIS Novi Sad: RO sistem kapaciteta 1500 l/h
NIS Zrenjanin: RO sistem kapaciteta 500 l/h
Photon optronics d.o.o. Niš: RO sistem kapaciteta 2000 l/h
Hemofarm Šabac: RO sistem kapaciteta 2000 l/h
Klinički centar Novi Sad: RO sistem kapaciteta 100 l/h
Adeco d.o.o. Novi Sad: RO sistem kapaciteta 1500 l/h
Mirotin Tisa d.o.o. Savino selo: RO sistem kapaciteta 500 l/h
ZC Pančevo: RO sistem kapaciteta 1500 l/h
ZC Negotin: RO sistem kapaciteta 500 l/h
Urgentni centar KC Novi Sad: RO sistem kapaciteta 250 l/h i 100 l/h