hemijska priprema vode

Hemijska priprema vode (HPV) za kotlove, sisteme grejanja, hlađenja, klimatizacije.

Hemijska priprema vode (HPV) za kotlove

Da bi se obezbedili uslovi da kotao radi efikasno i ispravno tokom svog radnog veka, hemijska priprema napojne kotlovske vode i vode u sistemu cirkulacije je obavezna.

Svi kotlovi zahtevaju određen kvalitet napojne vode, a samim tim je potrebna i određena hemijska priprema vode.

Ukoliko hemijska priprema vode (HPV) nije adekvatna zahtevima napojne kotlovske vode, veoma brzo će se pojaviti problemi kao što su korozija, stvaranje kamenca, kao i drugi problemi koji mogu oštetiti kotlove i smanjiti njihov životni vek.

Povećaće se potrošnja električne energije, samim tim i efikasnost rada kotla, a skratiće mu se i radni vek.

Priprema za vodu koja nije odgovarajuća zahtevima napojne kotlovske vode može vremenom da dovede do pregrevanja kotla, prekida u proizvodnji pare ili tople vode, pad protoka i sveukupan gubitak efikasnosti u radu kotla.


deferizacija kao hemijska priprema vode

Hemijski tretman vode utiče direktno na efikasnost rada kotla

Voda neodgovarajućeg kvaliteta sadrži rastvorene soli koje se talože u vidu kamenca u kotlu prilikom zagrevanja vode.

Naslage kamenca utiču na pad efikasnosti kotla, a kako se naslage povećavaju smanjuje se protok kroz kotao čime se povećava pad pritiska, smanjuje protok pare ili vode i dovodi do potencijalnog oštećenja kotla.

Odgovarajući kvalitet vode za napajanje kotlova može da se postigne doziranjem hemikalija za kondicioniranje vode (sprečavanje taloženja kamenca, podešavanje pH vrednosti, vezivanje kiseonika, itd...), međutim ovaj način je skup zbog cena hemikalija, a može da bude i ekološki problematičan.

Zbog toga su najvažniji deo hemijske pripreme vode za napajanje kotlova omekšivači vode. Omekšivači iz vode vezuju na sebe jone kalcijuma i magnezijuma koji čine tvrdoću vode, a umesto njih u vodu oslobađaju jone natrijuma koji je visoko rastvoran i ne stvara naslage kamenca u kotlu.

Voda za napajanje kotlova koja je prečišćena prema zahtevima kotla obezbediće efikasan rad opreme, optimizovanu potrošnju vode, produžen radni vek kotla, smanjiti potrošnju kotla ili smanjiti potrošnju hemikalija za kondicioniranje vode.


revers osmoza kao hemijska priprema vode

Šta se dobija hemijskom pripremom vode (HPV?)

Najznačajnija stvar je što odgovarajući hemijski tretman vode obezbeđuje ispravan i efikasan rad kotla uz minimalne zastoje i prekide u proizvodnji pare ili tople vode.

Hemijski tretman vode za kotlove može biti i drugačiji, a odgovarajući hemijski tretman se bira na osnovu zahteva napojne vode kotla i kvaliteta napojne vode.

Koja hemijska priprema vode odgovara zahtevima kotla?

Kvalitet vode kojom se napaja kotao određuje hemijsku pripremu vode koja je potrebna da se postigne traženi kvalitet napojne kotlovske vode.

Deferizatori vode za uklanjanje gvožđa i mangana, omekšavanje vode, uređaji za revers osmozu se koriste kako bi se postigao traženi kvalitet kotlovske vode obezbeđujući siguran i kontinualan rad kotlarnice, sistema za grejanje, hlađenje, klimatizaciju.

Omekšavanje vode kao priprema vode

Omekšavanje vode predstavlja najčešću hemijsku pripremu vode za kotlovsku napojnu vodu.

Omekšavanje je postupak zamene jona kalcijuma i magnezijuma iz soli tvrdoće vode jonima natrijuma, a obavlja se u uređajima koji se nazivaju omekšivači vode.

Omekšivači vode su uređaji ispunjeni specijalnim jonoizmenjivačkim masama koje vrše ovu zamenu jona i omekšavanje vode.

Joni kalcijuma i magnezijuma iz vode se vezuju na zrnca jonoizmenjivačke smole, a sa jonoizmenjivačke smole se otpušta ekvivalentna količina jona natrijuma.

Naravno da ova zamena ne može trajati u nedogled i da je ograničena količinom natrijumovih jona u jonoizmenjivačkoj masi omekšivača.

Šta je omekšavanje vode?

Omekšavanje vode je priprema vode kod koje se zamenjuje kalcijum i magnezijum i njihove soli pretvaraju u ekvivalentnu količinu natrijumovih soli.

Nastale natrijumove soli (za razliku od soli kalcijuma i magnezijuma) su izuzetno dobro rastvorljive u vodi i ne stvaraju kamenac.

Natrijum bikarbonat koji nastaje iz karbonatne tvrdoće je svima dobro poznata soda bikarbona.

Važno je uočiti da omekšavanje ostavlja ekvivalentnu količinu soli istu kao i pre omekšivača vode, ali su te soli nakon omekšavanja vode u formi natrijuma i ne stvaraju kamenac.

Omekšivači vode

Kada se koriste omekšivači vode za napajanje kotlova, oni se koriste u tzv. duplex varijanti, odnosno dva omekšivača koja su u naizmeničnom radu.

Na ovaj način se dobija omekšana voda 24 časa dnevno bez zastoja.

Više informacija i tehničke karakteristike o potpuno automatskim simpla i duplex omekšivačima vode iz našeg programa možete videti klikom na link ispod.

Automatski omekšivači vode

Deferizacija vode kao priprema vode

Deferizacija vode, odnosno uklanjanje gvožđa iz vode, se koristi kao tretman vode kada je iz napojne vode potrebno ukloniti poveća sadržaj gvožđa i / ili mangana.

U slučaju povišenog sadržaja gvožđa, deferizatori služe kao predtreman vode kojom se napaja sistem za omekšavanje vode, a zatim i kotao.

Voda sa povišenim sadržajem gvožđa može napraviti ozbiljne probleme i omekšivačima vode, a pogotovo kotlu.

Više informacija i tehničke karakteristike o potpuno automatskim deferizatorima vode iz našeg programa možete videti klikom na link ispod.

Automatski deferizatori vode

Revers osmoza kao priprema vode

Revers osmoza se često koristi kao način za dobijanje kvalitetne napojne kotlovske vode.


revers osmoza kao priprema vode

Uređajima za revers osmozu se dobija kvalitet destilovane vode. Revers osmoza uvek zahteva određen predtretman koji se određuje na osnovu analize i kvaliteta napojne vode.u vidu omekšivača vode.

Najčešće su u predtretmanu omekšivači vode, ali mogu biti i deferizatori za uklanjanje gvožđa iz napojne vode.

Hemijski tretman vode

Hemijski tretman vode uključuje dodavanje hemikalija u prečišćenu vodu kako bi se sprečio rast bakterija i algi, sprečila korozija i stvaranje kamenca.

Uobičajene hemikalije koje se koriste u tretmanu kotlovske vode uključuju hemikalije za vezivanje kiseonika, hemikalije za regulisanje pH vrednosti i inhibitore korozije.

Hemijska priprema vode HPV